vítejte na stránkách

Sdružení přátel Teletína


Sdružení přátel Teletína je registrovaným spolkem, který vznikl v r. 2004. (bližší okolnosti v sekci lom). Je spolkem místních obyvatel a lidí, kteří to tu mají rádi. Naším záměrem je aby Teletín byl stále tím kouzelným místem, které milujeme.

Připravujeme doplnění o problematiku vyhlídky Máj....
Teletínský lom

Teletínský lom byl otevřen v padesátých letech minulého století k jedinému účelu - zásobit kamenem stavbu Slapské přehrady. Lokalita Teletín byla vybrána proto, že bylo umožněno sofistikovaným způsobem - lanovkou - dopravovat kámen přímo ke stavbě přehrady. I tak v té době byla těžba pro obyvatele horor. Po dostavbě Slapské přehrady byl lom uzavřen. Ještě následovala snaha za socializmu znovu otevřít lom v roce 1978, avšak na základě posouzenní vlivů na životní prostředí se od záměru ustoupilo.

Po roce 1989 byl pozemek restituován původním majitelem. Ten de facto pozemek zhodnotil zíískáním povolení k hornické činnosti, které však ani zdaleka nesplňovalo nejzákladnější požadavky spojené s těžbou. Jako nejdůležitější uvádíme neexistenci komunikace kudy by se materiál z lomu odvážel, neexistence posudku hygieny, hluková studie, nesplnění požadavků obce atd. Naprosto nedostatečné posouzení hydrogeologie. Směšný posudek vlivu na životní prostředí. Lom, dlouhou dobu opuštěný byl plný jezírek s ohroženými druhy živočichů, např. mlokem skvrnitým, skokanem hnedým, rosničkou, zmijí obecnou, ještěrkou zelenou. V lomu hnízdil výr velký. Bylo to velmi zajímavé místo. Toto povolení "spalo" 10 let a probudilo se až s novým majitelem, který , možná, v dobré víře lom koupil a pokusil se zahájit těžbu.

Pro nás, obyvatele Teletína bylo zjištění, že by se mohl lom otevřít, doslova šokem. Bylo zřejmé, že pro Teletín by to prakticky znamenalo konec obce - prokázaná ztráta vody, hluk, prach, nekončící komorové odstřely a až 70 obrovských náklaďáků denně - naprosto apokalyptická vize.Obyvatelé Teletína se pomalu začali v situaci orientovat, založili Sdružení přátel Teletína, které se stalo účastníkem řízení s bánským úřadem. Díky době promlčení zatím není možné změnit původní vydané rozhodnutí. Avšak díky vadám, které má, není možné těžbu zahájit.

Od té doby změnil lom majitele, který ho opět nabízí k prodeji. O lom se zajímalo již více firem z oblasti těžby. Někteří iniciovali jednání s vedením obce a se Sdružením. Po posouzení situace upustili od úmyslu lom koupit.

Pro informování eventuálního zájemce o lom uvádíme tyto zásadní překážky, bránící otevření lomu:

V lomu Teletín není možné zahájit hornickou činnost z těchto závažných důvodů:


1. Není jak kámen z lomu dopravit

K lomu neexistuje příjezdová komunikace nutná pro odvoz materiálu. Obecní úřad nepovolí stavbu takové komunikace (viz Prohlášení obce ze dne 3.5.2008 uvedené níže). Jediná možná trasa kudy by bylo možno kámen odvážet vede přes pozemek který vlastní občanské sdružení obyvatel Teletína. My, obyvatelé Teletína prohlašujeme, že přes náš pozemek se materiál z lomu dopravovat nebude.

2. Nejsou povoleny trhací práce protože není a nemůže být vydáno stanovisko hygienika k hluku nutné pro předložení žádosti o povolení trhacích prací


K žádosti o povolení trhacích prací nutných pro hornickou činnost je třeba předložit závazné stanovisko hygienika, který se vyjádří ke hlukové studii. Hygienik požaduje, aby v případě provádění takové studie, byl kromě hluku z hornické činnosti zahrnut také hluk vytvářený dopravou, který by činil podstatný podíl na hlukovém zatížení obyvatel. Jelikož není cesta, po které by projížděla nákladní auta k měření hluku, nebude moci hygienik vydat stanovisko a nebude tedy co přiložit k žádosti o trhací práce na OBU Kladno. Čelní představitelé Českého báňského úřadu na jednání se zástupci obecního úřadu a obyvatel přislíbili, že zajistí, aby případné měření pro hlukovou studii proběhlo naprosto transparentně za účasti pověřených zástupců obecního úřadu a zástupců obyvatel Teletína.
Dosud provedené velmi odbyté studie, které hygienik odmítl, prokazují, že lomová stěna se chová jako odrazová parabola a hluk z lomu a dopravy by vysoce převyšoval povolené parametry. (Viz studie z roku 1993 - lze výžádat na OBU Kladno, a studie z r. 1994 - oddíl Hanba a ostuda v další části našeho webu z roku 2004). Hlukové odstínění není pro některé z blízkých objektů možné (studie z r 1993 explicitně zminuje, že např. rekreační objekt nejblíže lomu "je třeba vykoupit" protože odstínit nelze. Tento problém je nesmírně závažný a velmi pravděpodobně technicky velmi těžko a mimořádně nákladně řešitelný, pokud řešitelný vůbec je. .


3. Trhací práce nemohou být povoleny - riziko ztráty a úbytku vody obyvatel Teletína vlivem trhacích prací se blíží téměř jistotě - náhradní zdroj vody nelze vybudovat

Při povolování hornické činnosti v roce 1997 nevzal OBU Kladno vůbec v potaz otázku ovlivnění spodních vod. Až nově vypracované hydrogeologické posudky (viz níže uvedený celý oddíl) jednoznačně prokazují, že trhacími pracemi při hornické činnosti dojde k jisté ztrátě vody u konkrétních objektů a k riziku ztráty nebo úbytku vody u dalších objektů s různou měrou ovlivnění. S ohledem na to, že tato skutečnost je známa již před eventuálním zahájením hornické činnosti a není možnost vybudovat náhradní zdroj vody, je podle našich právníků vysoká míra pravděpodobnosti, že v případném soudním sporu převáží oprávněné zájmy obyvatel Teletína nad zájmy těžaře. Již jednou provedený pokus o povolení trhacích prací (v r. 2004) bez souhlasného stanoviska hygienika a pro shora uvedené problémy byl neúspěšný a řízení bylo za přispění demonstrace obyvatel před bánským úřadem zrušeno. Tento výsledek byl docílen zejména vynikající prací našeho právníka, Judr. Michala Bernarda z Ekologického právního servisu, kterému tímto ještě jednou moc děkujeme.


4. Obecní úřad principiálně nesouhlasí se zahájením činnosti v lomu a otevření lomu neumožní


Na základě tehdy nové získaných poznatků zejména k ohrožení obyvatel ztrátou vody, vydal dne 3. května 2008 Obecní úřad Krňany toto
ProhlášeníPRO NÁS, OBYVATELE TELETÍNA, JE ZABRÁNĚNÍ PROVOZU V LOMU OTÁZKOU BYTÍ A NEBYTÍ.
UDĚLÁME ABSOLUTNĚ VŠECHNO, CO JE V NAŠICH SILÁCH, ABYCHOM PROVOZU V LOMU ZABRÁNILI


Detaily a scany dokumentů týkající se historie do zrušení rozhodnutí v r. 2005 najdete včetně map apod. TADY.


Kontakt

Pro spojení s námi použijte e-mail:

sdruzeni(zav)teletin.cz

Ozveme se vám jak nejdříve budeme moci.


Copyright © Sdružerní přátel Teletína 2021