Dokumenty do r. 2003

Historie případu do roku 2003 - popis a dokumenty

Získali jsme z různých zdrojů většinu dokumentů k pokusu o otevření lomu v Teletíněa obraz celkové situace se postupně složil takto:

V srpnu roku 1979 nabylo platnost "Rozhodnutí o chráněném ložiskovém území Teletín", vydané na návrh státního podniku Středočeské kamenolomy

a štěrkopískovny Praha - viz:Rozhodnutí o chráněném ložiskovém území - 1, 2 a 3.

Na scéně se objevuje původní majitel lomu, p. Jašek Domanský, který restituoval počátkem devadesátých let pozemek s lomem. Jeho firma si požádala o stanovení dobývacího prostoru, který se projednal - výsledky jsou vprotokolu o stanovení DP - 1, a 2.

V lednu 1994 získala jeho firma rozhodnutím OBU Kladno dobývací prostor (dále jen DP) Teletín I - viz Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru - str.1 , 2, 3, 4 a 5

V květnu 1996 předkládá báňskému úřadu fa Domanský tzv. I.Plán Otvírky, Přípravy a Dobývání (dále jen POPD)- viz:POPD - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. K tomuto POPD je dále jako příloha elaborát nazvaný "Zhodnocení vlivů na žívotní prostředí hornickou činností prováděnou podle POPD pro kamenolom Teletín" (dále jen Zhodnocení vlivů na ŽP), vypracovaný závodním lomu Ing. Vladimírem Boučkem - viz Zhodnocení vlivů na ŽP 1, 2, 3. Další součástí je protokol z místního šetření konaného dne 6. prosince 1996 na obecním úřadu v Krňanech - viz Protokol POPD 1996.

K vlastnímu POPD byla dána tato stanoviska příslušných orgánů a institucí :

- Ministerstva životního prostředí MŽP
- Agentury ochrany přírody a krajiny AOPK
- referátu životního protředí okresního úřadu Benešov OU Benešov 1 a 2
- okresní hygienická stanice Benešov OHS benešov
- příslušného stavebního úřadu v Týnci nad Sázavou Stavební úřad
- obecní úřad Krňany OU Krnany
- vyjádřeni Průmyslu kamene (sousedící) Průmysl kamene

Dále 3. března 1997 předkládá firma Domanský Žádost o povolení hornické činnosti - 1,2 a 3.

Na to svolává na 10. dubna 1997 OBU Kladno na obecní úřad v Krňanech ústní jednání spojené s místním šetřením - viz: Pozvánka , Pozvánka - seznam účastníků. Z tohoto jednání je sepsán příslušný protokol, 2a 3.

Na základě této dokumentace bylo dne 12. května 1997 uděleno rozhodnutím Obvodního báňskýho úřadu v Kladně (dále jen OBU) povolení k hornické činnosti dle POPD - viz: Rozhodnutí 1, 2, 3, 4.

Povšimněte si zajímavosti - nikdo z obyvatel Teletína není účastníkem řízení o povolení hornické činnosti. Přestože jsou v POPD konkrétně zmíněny minimálně 2 chaty v "těsné blízkosti" Pak nastává z pohledu lomu ticho a nečinnost. Všechna potřebná povolení se zdají být v pořádku, zbýva jen doladit "maličkosti", jako jsou:

- chybí závazný posudek Okresní hygienické stanice v Benešově ohledne hluku

- chybí souhlas ČIŽP k problému prašnosti

- chybí příjezdová komunikace

- chybí povolení k trhacím pracem.

Čas plyne a jelikož, jak je patrné, všichni jsou spokojeni, obyvatelé o ničem nevědí a tak taky nikdo z nich nic nenamítá a tak uplynou první 3 roky, po kterých se stává všechno legitimní a v rámci právní jistoty již nesnadno napadnutelné. Je čas začít se poohlížet po zájemci, který by koupil lom "all inclusive" - se všemi povoleními, jen začít těžit a vydělávat penízky. Co na tom, že tu bude nějakých dvacet rodin bez vody, co na tom, že celá vesnice bude odsouzena poslouchat celý den kravál, dýchat kouř z výfuků, poslouchat několikrát denně sirény a zvuk odstřelů, co na tom, že celý kraj bude zničený prachem .........

Přichází podzim 2003 - lom v Teletíně kupuje Ing. Miloš Patočka.

Je na něj převeden lom a těžební práva získává nově založená firma Teletínská žula s.r.o., jejímž jediným majitelem a jednatelem je pan Patočka. Základním jměním je minimum, které káže zákon.

Společnost Teletínská žula s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. listopadu 2003. Již 9. prosince 2003 dostává tato společnost platné oprávnění k provádění hornické činnosti vydané OBU pod č.j. 971303. Vizte, jak hbitě úřad pracuje, oprávnění je vystaveno za pár dní od založení firmy, která o oprávnění zažádala! Pak, že úřady pracují pomalu!

Koncem října začíná, bez jakéhokolivo známení komukoliv, včetně obecního úřadu, kácet stromy a porosty, buldozerem planýrovat celý prostor lomu a mimo jiné bourá i zbytky budovy, která patří čásečně obci. Tento případ řeší i policie. Dne xxxxx oznamuje majitel lomu oficiálně obecnímu úřadu zahájení činnosti v lomu, přestože, jak víme z předcházející pasáže, stále :

- chybí závazný posudek Okresní hygienické stanice v Benešově ohledně hluku

- chybí souhlas ČIŽP k problému prašnosti

- chybí příjezdová komunikace

- chybí povolení k trhacím pracem.

V lomu začíná pracovat bagr a nakladač - parkuje se směle v ochranném pásmu přírodní památky, ze starých strojů

vytéká hydraulická kapalina a olej, nejsou tam vany ani jiná ochrana proti úniku ropných látek (samozřejmost pro každý autobazar). V lomu se pracuje sporadicky, ale i tak při práci jen s jednou sbíječkou a bagrem s nakladačem je hluk velmi značný (neporovnatelný s hladinou při slavném měření hluku" dne 11.8.2004).

V mezičase probíhá rozsáhlá korespondence ohledně ochrany přírody, porušení zákona č. 114/1992 Sb., apod. - viz kapitola o ochraně přírody, kterou teprve připravujeme.

Celkově pro ilustraci jen neúplný výčet dopisů, petic a žádostí, který jsme odeslali:

- 12. prosinec 2003 - informace na ČIŽP
- 16. prosinec 2003 - petice premiérovi a dopis ministru životního prostředí oba s prosbou o zastavení akce a řádné prozkoumání situace z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany ohrožených a chráněných živočichů.
- 28. prosinec - dopis na předsedu Báňského úřadu
- 27. únor - další dopis MŽP
- 4. březen - dopis ČIŽP
- 9. březen - dopis Krajský úřad
- 29. březen - další dopis na Krajský úřad
- 29. březen - dopis AOPK a ČIŽP
- 20. duben dopis OBU
- 16. květen - petice Krajský úřad

K podrobnějšímu popisu včetně odpovědí, které jsme dostali se možná vrátíme později. Bohužel celkový efekt nebyl žádný.

Pak přichází oznámení o zahájení řízení o povolení trhacích prací. Vše k tomuto tématu najdete zde. Řízení bylo přerušeno do 15. září 2004.

Připraveno je pro nás toto - zatím "jen" 4 x denně

Takto vypadá clonový odstřel

Koncem července proběhlo již zmíněné "měření hluku".

O dalším vývoji vás budeme informovat.

ZPĚT NAHORU