HANBA A OSTUDA ....JAK SE MĚŘIL HLUK 11. SRPNA 2004

Takto vypadá clonový odstřel

Hluk spojený jak s přípravnými pracem na takovýto druh odstřelů, které by měly být 4x denně t.j. vrtání na několika pracovištích v různých výškových úrovních lomu a následnému zpracování, t.j. rozbíjení sbíječkami nakládání na nákladní auta - oznámeno 2 auta za hodinu !! měl být "simulován" měřením, které popisujeme níže.Na jediné společné schůzce mezi majitelem lomu, představenstvem obce Krňany a zástupci obyvatel bylo ohledně měření hluku dohodnuto, že obec a občané budou o měření předem informováni. Nestalo se tak.

Dne 11. srpna nastoupila neočekávaně firma MEK, rozestavila podle svého uvážení měřící aparatury a pracovníci firmy MEK hlásí, že se už měří. Kromě tlumeného zvuku sbíječky a kompresoru a občasného zaskřípění byl hluk velmi malý

- obrovský rozdíl proti kraválu, který z lomu vycházel v době, kdy se rozbíjely kameny na první etáži někdy v březnu. Je to v normě, libovali si měřiči u svých aparatur, norma říká 50 decibelů, no a vidíte, vy tu máte s bídou 43. To ovšem trochu namíchlo místní a tak se šli podívat, co že to ta odborná firma za aktivitu měří. Nevycházeli ovšem z údivu - komresor byl zašitý pod nejhustším kusem křoví úplně dole na jižním kraji lomu, vedle něj stáli dva chlápci se sbíječkama a bušili do pár kamenů položených na měkké zemi.

Na první etáži zase vlažně pracoval bagr - vykutával směs hlíny a kamení, kterou nasypal do náklaďáku (měkkým dolů, samozřejmě) - ten to pak pomaličku odvezl dolů a vysypal do křoví na kraji lomu. Pak tam byl ještě nakladač, který si občas nabral pár kousků kamenů do lžíce, líně popojel a opatrně je vyklopil. To bylo všechno, opravdu VŠECHNO !!!


Tato fraška mělo být měření pro hlukovou studii, která má být předložena Krajské hygienické stanici jako podklad k vypracování závazného posudku, na jehož základě by mohlo být prakticky povoleno spuštění lomu?? Povolení lomu, kde se počítá se 4mi odstřely denně a ke každému z nich je zapotřebí vyvrtat spoustu děr do skály a to je po čertech velký rozdíl v hluku oproti bušení sbíječkou do kamene na zemi. Kde se počítá s několika pracovišti na různých úrovních ve výškovém profilu lomu - o rozdílu mezi prací na první etáži a na spodku jsme se dostatečně přesvědčili. Kde se počítá s oddělováním kamenů vrtáním a klínováním, kde se počítá s dopravou kamenných bloků pásovým jeřábem a kde má běžet štípačka na kámen. Kde se počítá se nakládáním 2 náklaďáků za hodinu a to Tater a nejspíš s přívěsem - kdo někdy slyšel jak zní nakládání čistého kamene do plechové korby ví, o čem mluvíme. A to vše na dvě směny, t.j. od 6 ráno do 10 hodin večer!!!

Na základě takto hanebně neobjektivního a neseriozního měření má být vystaveno více než sto obyvatel Teletína nejméně 16 hodin denně důsledkům provozu lomu?? Ozývají se hlasy, dát záležitost prošetřit policíí jako pokus o podvod. Kromě toho, co na nás připravil majitel lomu nás ovšem mrzí to, že odborná specializovaná firma, jejíž lidé jsou velmi detailně obeznámeni s uvažovanou činností v lomu se snížila k tomuto způsobu provedení "odborného měření". Skutečností ovšem je, že se jedná o stejnou firmu, jejíž dílo bylo při schvalování POPD před sedmi lety vráceno hygienou "pro nesplnění základních požadavků vyplývajících z platných předpisů". Závěr ať si každý udělá sám.

Jsme přesvědčeni, že máme jakožto potenciální postižení minimálně právo na seriozní a objektivní měření - a to měření komisionálním způsobem, za přítomnosti všech zúčastněných. Proto jsme odeslali stížnosti jak na Obvodní báňský úřad, tak na Krajskou hygienickou stanici v Benešově na tento postup se žádostí o anulování výsledků tohoto měření a požadavky, jaké máme na průběh nového měření. Nepředpokládáme možnost dohody s majitelem lomu (který nepřebírá poštu ani od obecního a krajského úřadu),takže smyslem těchto stížností je, aby autority, jakými nepochybně jsou Obvodní báňský úřad a Krajská hygienická stanice nařídily, aby měření proběhlo jak požadujeme, to je komisionelně, objektivně a korektně. Nic víc a nic míň.

Ke stížnosti jsme přibalili také barevné fotografie (stejné jako vidíte na této stránce) a videozáznam, který naši pohotoví občané pořídili.

Obvodní báňský úřad postoupil tuto stížnost Krajské hygienické stanici a nám to dal na vědomí dopisem z 19.8.2004.

Míč je tedy na straně Krajské hygienické stanice v Benešově.

Věříme, že v zájmu spravedlivého přístupu Krajská hygienická stanice našim požadavkům vyhoví, nebude akceptovat hlukový posudek vypracovaný firmou MEK na základě shora popsaného postupu pokud by snad byl předložen a nové měření proběhne po dohodě se všemi zúčastněnými stranami, korektně a správně. Naše kategorické stanovisko, odmítající jakýkoliv odstřel, tedy i kontrolní stále platí a poté, co jsme obdrželi odborný hydrogeologický posudek trváme na tom, že žádné odstřely zásadně nemohou být povoleny, hrozí-li ztráta vody pro mnoho obyvatel a možnost náhradního zdroje neexistuje - viz kapitola o vodě.

Komplexní pohled na problematiku hluku v tomto případu najdete zde

Podle nově zjištěných skutečností by byla po mnoho let po zahájení činnosti v lomu surovina těžena plošnými nebo clonovými odstřely, což mění naprosto i zátěž pro obyvatelstvo - více si přečtěte v pasáži Těžba - co, jak a kolik dle POPD.

Pár dalších záběrůZPĚT NAHORU