PROBLEMATIKA HLUKU Z POHLEDU CELÉHO PŘÍPADU

Zde vyjadřujeme naše hluboké principiální přesvědčení, že hluková zátěž, kterou by nepochybně byli vystaveni obyvatelé Teletína v případě zprovoznění lomu, je v hlubokém rozporu se zněním i duchem platné vyhlášky ONV Praha - západ ze dne 3.10.1990, kterou se zřizuje oblast klidu "Střed Čech" - nyní "Přírodní park Střední Čechy". Pokud tato vyhláška platí, pak prostě provoz lomu nesmí být povolen !!

Mají být povoleny i clonové odstřely !!


a ty vypadají nějak takto

Takto vypadá clonový odstřel

Jak jsme teprve nedávno zjistili, byl pro povolení trhacích prací předložen návrh, jehož schválení by znamenal povolení všech druhů odstřelů, včetně odstřelů clonových, kterými se v 50tých letech trhalo kamenivo na stavbu Slapské přehrady. Pro potvrzení se podívejte na tento výňatek:Celý původní návrh na povolení trhacích prací malého rozsahu, který předložila Teletínská žula s.r.o. je tady - str 2 3, 4, 5, 6 , 7 , 8, 9, 10, 11, 12 a 13.

Proč jsme při řízení o povolení trhacích prací byli informováni těžaři jen o odstřelech vhodných k blokové těžbě kamene a nikoliv o plánovaných clonových odtřelech, jejichž dopad na obyvatele (hluk, prašnost, atd) je nesrovnatelně vyšší ?? Více se dozvíte v oddíle o těžbě.Vyhláška o oblasti klidu "Střed Čech" - 1 2 3 4 5
Půjdeme-li nicméně po okolnostech vývoje problematiky hluku - vývoj byl tento:

Především se sluší na tomto místě zmínit a podtrhnout, že jedinou ze státních institucí, tak či onak účastných na schvalování POPD v roce 1997, která nedala svůj souhlas pod návrh předložený majitelem lomu, byla okresní hygienická stanice v Benešově. Po předložení akustické studie vystavená naší dobře známou firmou MEK shledala, že tam jsou hrubé nedostatky, takže podle vlastního vyjádření: "pro nesplnění základních požadavků vyplývajících z platných předpisů bere zástupce organizace své podání, žádající o stanovisko k POPD, zpět", jak je zřejmé ze Zápisu sepsaného dne 26. února 1997 na OHS Benešov

Takže hluková studie byla předkladatelem vzata zpět, tudíž de facto neexistuje. Okresní hygienická stanice se tedy nemá k čemu vyjádřit a také nemá rovněž k čemu dát příslušné doporučení.

Teď ale pozor - přichází překvapení: V bodu 7 POPD se píše:"Vliv hluku z provozu lomu na okolí bude omezen podle doporučení hlukové studie, která byla v rámci přípravy DP zpracována odbornou organizací. Její závěry byly posouzeny Okresní hygienickou stanicí a její doporučení jsou respektována zpracovaným 1. POPD."

To nemá chybu!! Napsali jsme proto na předsedu ČBU stížnost a dostali jsme tuto odpoveď - strana 1, strana 2, a ještě opravu. Povšimněte si, že se v odpovědi píše, že vliv hluku byl upřesněn vypracováním akustické studie - ano, studie byla vypracována, ale takovým způsobem, že pro zásadní nedostatky byla hygienou vrácena a tudíž - opakujeme - de facto neexistuje (a neexistuje stále) - na tento fakt reaguje ČBU konstatováním, že rozhodnutí nabylo právní moci a zmiňuje protokol z jednání na ou Krnany k POPD ze dne 30.4.97 - 1 a 2 s tím, že žádost o povolení trhacích prací dosud nebyla podána. Mezi trhacími pracemi a hlukovou studií samozřejmě souvislost je, protože trhací práce by jistě tvořily složku celkového hluku. Na druhé straně podstatnější složku trvalého charakteru bude používání ručního pneumatického nářadí, hluk aut, dopravníků, apod.

Další vývoj událostí - Obvodní báňský úřad porušil své vlastní rozhodnutí o povolení hornické činnosti , kde se na straně 2, bod 3 praví, citujeme: "K žádosti o povolení trhacích prací malého rozsahu v prostoru tohoto POPD organizace předloží závazný posudek okresního hygienika OHS v Benešově." Řízení o povolení trhacích prací bylo zahájeno bez tohoto posudku, dokonce aniž by byla provedena hluková studie vlivu hluku na okolí!! Zaráží nás stále na tom skutečnost, že zřejmě nikomu nepřišlo na mysl, že by snad měření hluku v okolí lomu mohlo ukázat, že nevyhovuje,( a my jsme přesvědčeni na základě výsledků již prvního pochybného "měření" že vyhovovat při objektivním měření nebude !!) nebo by dokonce KHS Benešov mohla vydat posudek, že v souladu se shora uvedenou vyhláškou nelze v oblasti klidu "Střed Čech" akceptovat z pohledu hygieny spuštění lomu!! Zřejmě má majitel lomu důvod předpokládat, že výsledky hlukové studie prokáží, že je všechno krásně v normě. Po tom, co nám bylo předvedeno na "měření hluku" dne 11.8.2004 se ani nedivíme. Toto měření musí být anulováno jako nekorektní a neobjektivní - počtěte si o tomto měření.

K hluku se váží ještě další principiální okolnosti: v rozporu se zněním POPD, kde se uvažuje s jednosměrným provozem byl oficiálně oznámen provoz dvousměnný. To indikuje zvýšení kapacity a navíc by to znamenalo nepochyběně časové zdvojnásobení hlukové zátěže.Jednalo by se o kontinuální hluk po 16 hodin denně a těžilo by se po více než 30 let! Obec by se stala prakticky neobyvatelnou.Rovněž byl oznáme průjezd 2 nákladních aut za hodinu !!!

Pro ilustraci ještě uvádíme Rozhodnutí okresního hygienika k návrhům na stanovení dobývacího prostoru z roku 1975 !!, kde svoje zamítavé rozhodnutí zdůvodňuje takto: "... umístění v těsné blízkosti rekreačních lokalit /podle podkladů KPÚ/, v těsné blízkosti dalšího lomu ČSD v Krhanicích a v blízkosti rozptýlené obytné zástavby.Hluk z provozu lomů a koncentrace dopravy by významně narušily rekreační i obytnou funkci těchto prostorů a podle zkušeností se stávajícími lomy v této oblasti by docházelo k porušování hygienických předpisů, sv 28/1967 a § 2 zák.č. 20/1966 Sb. Nelze vyloučit ani ovlivnění podzemních vod těžbou ....". A to se psal rok 1977 - další příklad Odvolání MNV Krňany z roku 79 proti rozhodnutí o chráněném území, kde stojí: "Otázkou znovuotevření lomu s průběhu 20ti let zabývalo mnoho odborných státních orgánů, doposud vždy s negativním výsledkem.Existuje řada studii a rozborů,ve kterých zejména důvody ekonomické a důvody ochrany prostředí vedly po zvážení vždy k zamítnutí návrhu na znovuotevření lomu"

Snad jsme v ochraně zdraví občanů od té doby trošku pokročili?

Závěrem k celé této záležitosti deklarujeme naše rozhodné stanovisko:

Proč bychom my, více než stovka obyvatel Teletína v oblasti stanovené vyhláškou jako "chráněná oblast klidu střed Čech" měli být po zbytek života vystaveni 16 hodin denně hluku a to třeba i v sobotu a neděli, (žádná norma to prý nezakazuje, jak jsme s překvapením zjistili) jenom proto, že chce jeden soukromník zbohatnout? To považujeme za nespravedlivé a nemorální !!

A to v této pasáži mluvíme "jen" o hluku, je tu také prach, výfukové plyny, zničení celé přírody, téměř jistá ztráta vody, atd. !!

Další vývoj sledujte v pasáži o ostudném Rozhodnutí o povolení trhacích prací, vydaném 15. února 2005.

ZPĚT NAHORU