TRHACÍ PRÁCE - CELKOVÝ PŘEHLED A ŘÍZENÍ DNE 28.7.2004

Nové skutečnosti - plánují se clonové odstřely o kterých nás nikdo neinformoval !!


a ty vypadají nějak takto

Takto vypadá clonový odstřel

Pro potvrzení se podívejte na tento výňatek z původní žádosti Teletínské žuly sro o povolení trhacích prací,
kterou se nám podařilo získat !!:Toto zjištění a fakt, že jsme o tom při řízení o povolení trhacích prací nebyli investorem informováni považujeme za snahu zastřít pravý smysl otevření lomu. Jedná se o těžbu na kámen, nikoliv na bloky. Mělo být jasně řečeno, že vzhledem k tomu, že polovina ohromných zásob v lomu není vhodná na blokovou těžbu, bude se prvních cca 15 let těžit za použití clonových odstřelů a zpracovávat na kamenivo a to i s použitím drtičů a dalších strojů v dokumentaci neuvedených.

Další potvrzení je zde:Vraťme se ale na začátek:Teletínská žula sro si podala k Obvodnímu báňskému úřadu žádost o povolení trhacích prací.

Vlastní žádost o povolení trhacích prací obsahuje dokumentaci k provádění vlastních trhacích prací - to znamená vysoce odbornou sadu dokumentů, které je třeba nepochybně dát k prostudování odborníkovi. Domluvili jsme se s obecním úřadem, že vyžádá zaslání této dokumentace (a zaplatí za pořízení kopie) na obecní úřad. V tomto smyslu byl zaslán fax na OBU, dále bylo zpočátku přislíbeno, že dokumentace bude obecnímu úřadu zaslána. Čas běžel, blížil se termín jednání a stále nic nepřicházelo. Vyslali jsme tedy jménem obce zástupce, aby zatím alespoň převzal mapy se zakreslením bezpečnostních okruhů apod., které byly po určitém úsilí proti podpisu vydány. Z těchto map bylo ihned zřejmé, že bezpečnostní okruhy jsou zakresleny tak, že se nedotýkají žádné z parcel mimo území lomu. Bylo třeba posoudit celou žádost naším odborníkem. Následovaly tedy další 2 faxy a v pondělí, 26. července, tj. v poslední den pro veřejnost na OBU před termínem jednání bylo dohodnuto, že náš zástupce zajede na otočku do Prahy dokumentaci vyzvednout. Abychom zajistili, že kopie dokumentace bude připravena, volal náš zástupce na OBU ing. Fričovi. Ten předal telefon ihned Dr. Svobodovi, který s pozdravem "Zdař bůh" oznámil ledovým hlasem, že:"..pensum vstřícnosti OBU již bylo vydáním map zcela přečerpáno, že žádnou dokumentaci nebudou kopírovat ani posílat, že máme nicméně právo do dokumentace na OBU nahlédnout". To bylo v pondělí, poslední den pro veřejnost před středečním řízení u nás.Jsme přesvědčeni, že tímto přístupem byl porušen zákon o svobodném přístupu k informacím. Takže jsme přišli o možnost prostudovat před zahájením řízení o povolení trhacích prací dokumentaci.

Následně si obecní úřad vyžádal dodatečně písemně dokumentaci předloženou k trhacím pracem. Ta již na báňském úřadu nebyla k dispozici, jelikož s ohledem na přerušení řízení (jak se dozvíte dále) byla vrácena předkladateli k doplnění. Přesto se nám podařilo kopii původní žádosti získat a je k mání tady - str 2 3, 4, 5, 6 , 7 , 8, 9, 10, 11, 12 a 13.

Již po zběžném pročtení nám vstaly vlasy hrůzou a odborník na trhací práce, kterému jsme dali dokumentaci k posouzení nám naše obavy zcela potvrdil - uvedená množství trhavin jsou maximální, které umožňuje zákon pro "trhací práce malého rozsahu" a při použití clonových odstřelů nejsou okruhy zdaleka v pořádku. Tu ubohou chatičku 50 m od lomu by nejspíš první odstřel tohoto kalibru srovnal se zemí. Práší se nesrovnatelně více, něž při blokovém způsobu těžby, hluk je také nesrovnatelně větší, kameny létají daleko. ... . Prostě by nastalo to, co se tu dělo před 50ti lety při těžbě kamene na slapskou přehradu.

Dále se podívejme na nákres přiložený k žádosti o povolení trhacích prací:

Takto vypadá clonový odstřel

Na úvodní straně žádosti se píše : "Střety zájmů není nutné řešit, neboť BO je na pozemku vlastníka lomu" (pozn. BO = bezpečnostní okruh). Jistěže, pokud zakreslíte BO dovnitř pozemku lomu a tudíž nezasahuje do pozemků sousedních vlastníků, není třeba střet zájmů řešit (samozřejmě jen z pohledu přímého ohrožení, laicky řečeno, že by vám neměl spadnout kámen na hlavu, když si na sousendím pozemku sednete na kafe. Nezohledňuje ovšem například vliv prachu, hluku, atd.) Jenomže pozor, pokud se podíváte na velikosí náloží, zjistíte, že je prakticky opsán horní zákon a jsou uvedeny nálože, které tento zákon povoluje jako maximální pro "trhací práce malého rozsahu". Takže investor si hezky zakreslil okruh tak, aby nezasáhl do sousedního pozemku - ale nepřizpůsobil tomu maximální velikost nálože a vyžádal si prostě povolení na nejvyšší možnou nálož podle zákona. Jsme rádi, že báňský úřad správně zareagoval a vyžádal od investora odborný posudek trhacích prací s ohledem na max. velikost nálože ve vztahu k okolí, jak vidíte zde:(Celý dokument je tady.)

Jsme na tento posudek zvědaví, podle našeho odborníka by si nedovolil na pracovišti poblíž chaty, která je vzdálena cca 50 m odstřelit vůbec nic.


Dále je třeba konstatovat, že ze strany investora bylo porušeno rozhodnutí o povolení hornické činnosti , kde se na straně 2, bod 3 praví, citujeme: "K žádosti o povolení trhacích prací malého rozsahu v prostoru tohoto POPD organizace předloží závazný posudek okresního hygienika OHS v Benešově." Řízení o povolení trhacích prací bylo zahájeno bez tohoto posudku, dokonce aniž by byla provedena hluková studie vlivu hluku na okolí!! Zaráží nás stále na tom skutečnost, že zřejmě nikomu nepřišlo na mysl, že by snad měření hluku v okolí lomu mohlo ukázat, že nevyhovuje, nebo by dokonce KHS Benešov mohlo vydat posudek, že v souladu se shora uvedenou vyhláškou nelze v oblasti přírodního parku klidu "Střed Čech" akceptovat z pohledu hygieny spuštění lomu!! Zřejmě má majitel lomu důvod předpokládat, že výsledky hlukové studie prokáží, že je všechno krásně v normě. Po tom, co nám bylo předvedeno na "měření hluku" dne 11.8.2004 se ani nedivíme. Toto měření musí být anulováno jako nekorektní a neobjektivní - počtěte si o tomto měření.

Obvodní báňský úřad tedy zahájil řízení o povolení trhacích prací a obeslal také obecní úřad a na základě generální žádosti o účast na jednáních i Sdružení přátel Teletína s výzvou k účasti na místní šetření spojené s projednáváním žádosti na středu 28. července 2004.Veškeré připomínky k žádosti měly být předány nejpozdeji na místním šetření, k později podaným nemusí být přihlédnuto.

Podíváme-li se na seznam účastníků řízení, zjistíme zajímavou skutečnost: jediný občan Teletína není na seznamu!!.

Vraťme se na chvíli zpět, co podání žádosti předcházelo:

V těsné blízkosti lomu je pozemek s chatou, který vlastní manželé důchodci a celoročně chatu navštěvují. Podtrháváme: když říkáme těsné, myslíme těsné, pozemek sousedí s lomem a chata je od místa, kde byl ohlášen první odstřel cca 50 m!! Těmto manželům volala dvakrát ing. Tietzová, jako závodní lomu: "prosím vás, podepište nám, že souhlasíte s trhacími pracemi, nutně to potřebujeme, všichni ostatní to již podepsali, zbýváte už jen vy" "V žádném případě vám souhlas nedáme, s trhacími pracemi a s otevřením lomu zásadně nesouhlasíme", zněla odpověď" - samozřejmě lež jako věž, nikdo z vesnice žádný souhlas nedal, ani nebyl na to dotázán. Pak ještě jednou "podepište nám souhlas…,že manžel není doma? To nevadí, podepište to aspoň sama…" vemlouvala se paní Tietzová. To už ovšem přetekla míra trpělivosti naší občanky a nevybíravým způsobem poslala slavnou paní Tietzovou do p……. Pokud toto někdy budete číst, paní inženýrko, tak vám vzkazujeme, že to je hanba, tohle se prostě mezi slušnými lidmi nedělá!

Myslíte si, že tito lidé byli na seznamu osob, jejichž zájmy by mohly být použitím výbušnin ohroženy? Tušíte správně - nebyli.

Další perlička: v bezprostřední blízkosti lomu je další chata a to na pozemku jiného majitele. Obvodní báňský úřad, opakujeme Obvodní báňský úřad poslal na stavební úřad v Týnci nad Sázavou (a na vědomí majitelúm pozemku) dopis, kterým žádá o sdělení zda se nejedná o černou stavbu!!! Citujeme z dopisu: "Dne 4.3.2004 obdržel zdejší úřad podání držitele dobývacího prostoru Teletín I, organizace Teletínská žula sro, Přílepská 1692, 252 03 Roztoky, ve kterém sděluje, že v těsné blízkosti lomu se na citovaném pozemku v k.ú. Teletín nachází zděná chata." Je zcela zřejmé, že jak předkladatel žádosti, tak OBÚ o existenci této nemovitosti vědí, vědí, že je, jak sami píší "v těsné blízkosti lomu" a tudíž by měli být majitelé pozemku i objektu účastníky řízení. Co myslíte, byli obesláni jako účastníci řízení? Opět tušíte správně - nebyli.

Podívejme se, co říká horní zákon: žadatel o trhací práce musí předložit sezam organizací nebo občanů, jejichž práva, nebo právem chráněné zájmy by mohly být použitím výbušnin ohroženy.

Pokud tedy předkladatel žádosti o povolení trhacích prací usoudí, že "neví" o žádných organizacích, nebo občanech, kteří by mohli být ohroženi použitím výbušnin - je to prostě v pořádku !! Rovněž báňskému úřadu, přestože sám píše o "chatě v těsné blízkosti lomu" není divné, že tato chata, resp. její majitel není na seznamu účastníků řízení.

Vraťme se ale zpět k řízení o povolení trhacích prací.

Jakmile jsme se dozvěděli, že žádný z nás, obyvatel Teletína není na seznamu účastníků, podalo skoro 30 občanů (jako majitelé, nebo spolumajitelé nemovitostí v blízkosti lomu) žádost o přiznání účastníka řízení. Aby se stihl termín 28. červenec, bylo jim všem přiznáno účastenství na řízení o povolení trhacích prací s tím, že pak budou muset dokladovat, že účastníky řízení podle horního zákona skutečně jsou.

Tušili jsme správně, že jednání nebude jednoduché a jelikož nám šlo už o všechno, kontaktovali jsme Českou televizi a TV Prima, vysvětlili jim o co nám jde, předložili k posouzení celou kauzu a domluvili jsme se, že obě televize přijedou a pokusí se na jednání být.

Ve středu 28. července byl krásný letní den. Jednání bylo stanoveno na 10 hodin dopoledne. Před desátou již byli na místě reportéři obou televizí, paní Helena Šindlerová za ČTV a pan David Frank za TV prima. Během pár minut se shromáždilo kolem 50ti občanů Teletína, kteří chtěli být přítomni jednání.

V 10,00 jsme všichni vstoupili na půdu lomu. Kromě majitele lomu ing. Patočky, závodní lomu Ing. Tietzové a dalších pracovníků lomu byli přítomní vrchní inspektor OBU ing. Frič a právník OBU Dr. Svoboda.

Prvotní reakcí zástupců OBU byla: "Je Vás tady víc, než jsou účastníci řízení" "my jsme ale další spolumajitelé nemovitostí účastníků řízení" "Dobře tedy, můžete se zúčastnit místního šetření, ale na jednání o protokolu a námitkách být nemůžete!"
"Televize nebyly pozvány, toto je uzavřené jednání, tady nemáte co dělat" byla prvotní reakce zástupců OBU. Došlo k mnoha výměnám názorů mezi občany a pracovníky OBU, situace byla velmi vyhrocena. Pak pro neudržitelnost situace, dal majitel lomu souhlas s přítomností zástupců TV. Nemáme už moc chuť znovu popisovat jak arogantně a s nadhledem bylo s námi jednáno. Pár útržků: "Kudy budete kámen, odvážet" "Není předmětem tohoto jednání" "Jak máte vyřešenou prašnost?" "??? No když se bude prášit budeme kropit vodou". "A kde to vodu vezmete" "To je náš problém" "Kam odteče odpadní voda s prachem, k nám na zahradu? "To je náš problém"….atd, atd.

Při projednávání žádosti, neboli místním šetření u nás v Teletíně dne 28.července nám (t.j. více jak 40 obyvatelům Teletína včetně starosty a za přítomnosti redaktorů ČTV a TVPrima a zástupce KHS) byla předvedena podivná hra. Paní Tietzová, jako představitelka Teletínské žuly s.r.o. nám všem na dotaz, co tedy se bude v lomu dít a jakým způsobem, popsala jak bude probíhat těžba kamene v blocích. Ta laicky spočívá v tom, že se skála navrtá, do vrtů se dá prach v poměrně mírném nožství, skála se odstřelí, což nezpůsobí žádný velký hluk, jelkož se s blokem vlastně jen trhne. Bloky se pak budou dál zpracovávat, rozbijí se, atd. Velice bezpečné, bezpečnostní okruhy (ty vidíte na mapě nahoře ) jsou zcela v pořádku, žádné kameny z toho nelítají. Na dotaz zda a jak se u toho bude prášit, tak že moc ne a když tak se to zkropí vodou.Tím popis prací v lomu skončil a všichni jsme odcházeli s tím, že tedy alespoň víme, co by nás čekalo.

Pak ohlásili bánští úředníci, že sepisování protokolu bude v Těptíně, tj. asi 15 km odtud. S tím jsme nesouhlasili a nakonec se jednání o protokolu vedlo v hasičárně v Teletíně. Jednání bylo vedeno takovým způsobem, že jsme si museli v půlce vyžádat pomoc našeho právního zástupce. Na televizi se pracovníci báňského úřadu odmítli vyjádřit.

Nebudem více naše zážitky rozepisovat, nebudeme se rozepisovat o pocitech ponížení, převahy a arogance státního úředníka nad obyčejným občanem, o tom, kdy je postaven proti obyčejnému občanovi erudovaný právník báňského úřadu a šermuje paragrafy.

Poslední dodatek k tomuto jednání: text protokolu byl předpřipraven, upraven podle reality a přečten všem zúčastněným. Pouze přečten, nebyl rovnou předán (přestože byl tvořen na notebooku a byla k dispozici tiskárna). Jednotlivé připomínky občanů byly sebrány a až po namáhavém vyjednávání byl alespoň vytvořen jejich očíslovaný seznam. Aniž bychom cokoliv předjímali, myslíme si, že běžná praxe je, že protokol z jakéhokoliv jednání se na místě vytiskne a podepíše všemi zúčastněnými. Tady ale ne.

Kromě připomínek jednotlivých účastníků řízení byly rovněž předány námitky obce a námitky Sdružení přátel Teletína, pod které se rovněž podepsali všichni jednotliví účastníci řízení.

Výsledkem tohoto jednání bylo písemné oznámení, kterým OBU vyhovuje žádostem účastníků řízení a přerušuje řízení do 15. září 2004. Do té doby musí jednotliví účastníci řízení prokázat relevantními důkazy, že jimi jsou. Dále vyžadal od žadatele o povolení trhacích prací, tedy Teletínské žuly sro doplnění o další materiály.

Další vývoj sledujte v pasáži o ostudném Rozhodnutí o povolení trhacích prací, vydaném 15. února 2005.

ZPĚT NAHORU