HROZBA ZTRÁTY VODY - TÉMĚŘ JISTOTA !
NAŠE NEJHORŠÍ OBAVY POTVRZENY A ZNÁSOBENY POSUDKEM ZNALCE!

Povolení trhacích prací při vědomí vysoké pravděpodobnosti, že mnoho obyvatel Teletína zůstane bez vody a všechny studny mohou být vlivem hornické činnosti kontaminovány zplodinami odstřelů a ropnými látkami a to vše navíc při vědomí nemožnosti vybudování náhradního zdroje vody

BY BYLO ZLOČINEM SPÁCHANÝM NA OBYVATELÍCH TELETÍNA !

POSUDEK RENOMOVANÉHO ZNALCE V OBORU HYDROGEOLOGIE

Nechali jsme si vypracovat od renomovaného znalce v oboru hydrogeologie, RNDr. Ladislava Žitného, odborný posudek vlivů obnovení těžby na zásobování studen vodou - str 0, 1, 2, 3, 4, 5, a mapa.

Naše obavy se nejen potvrdily, ale ještě znásobily o některé aspekty, které jsme si jako neodborníci ani neuvědomili. Kromě rizika ztráty vody, resp. snížení přítoku vody do našich studen se objevilo další, neméně vážné riziko - kontaminace podzemních vod následky odstřelů a odkapů ropných látek z mechanizace.

Posuďte sami z výňatku odborného posudku:A poslední rána - není praktická možnost obstarat náhradní zdroj pitné ani užitkové vody :Není v žádném případě přijmout četná prohlášení pracovníků báňského úřadu při projednávání trhacích prací, že při event. ztrátě vody by bylo postupováno podle horního zákona, který v podstatě říká, že těžař by byl povinen obstarat náhradní zdroj tlakové vody. TAKOVÝ ZDROJ TU PROSTĚ NENÍ !!

Nikdy nelze vyloučit ropnou havarii poškozením nádrže s naftou, nebo např. přetržení hydraulické hadice se zcela katastrofálními následky kontaminací spodních vod. Praxe říká, že 1 litr oleje znehodnotí až milion litrů vody !! Ostatně, jak parkují obstarožní stroje v lomu, ze kterých neustále teče nafta a hydraulický olej již třičtvrtě roku (navíc v chráněném území přírodní pamatky) vidíte zde:

To, že je reálné riziko ztráty vody pro obyvatele Teletína je velmi dobře známá okolnost. Prakticky ve všech dokumentech v minulosti, které se zabývaly eventualitou otevření lomu je tento probém zmíněn a byl v minulosti také jedním z vážných důvodů, proč bylo dosud vždy otevření lomu zamítnuto. Například v zamítavém stanovisku hygienika z roku 1975 pro stanovení dobývacího prostoru se dočteme: "Nelze vyloučit ani ovlivnění podzemních vod těžbou..."

Vlastní povolení k hornické činnosti bylo ovšem získáno na základě "Zhodnocení vlivů hornické činnosti na životní prostředí", vypracované pro původního majitele lomu a tímto majitelem (J.Domanským) předložené ke schválení. Zde se na straně 3 píše: "Z výše uvedeného vyplývá, že patrně nelze předpokládat změnu v zásobování obyvatelstva pitnou nebo užitkovou vodou v důsledku provozu lomu". Co si máme ovšem myslet o stanovisku, které tentýž pan Domanský poslal na stavební úřad o rok později (co už měl v kapse schválené povolení k hornické činnosti) v souvislosti se stavbou vrtané studny v Teletíně - toto stanovisko jsme přiložili ke svým námitkám proti trhacím pracem a uvádíme ho zde jako obrázek, protože stojí za to:

Další okolnosti, které jednoznačně dokladují citlivost oblasti na hornickou činnost:

V roce 1990 prováděla Geoindustria Jihlava geologický průzkum a vyvrtala při té příležitosti v lomu dva horizontální vrty. Z těchto vrtů začala vyytékat voda a během krátké doby se ztratila voda ve studních několika obyvatel v okolí lomu. Na tuto skutečnost oficiálně upozornili obecní úřad - str.1 a 2. Obecní úřad záležitost projednal a donutil firmu vrty zabetonovat a voda se opět ve studních po delším čase objevila (podle majitelů ale v horší kvalitě a ne v takové vydatnosti jako předtím).

Další okolnost, ze které máme strach: v dokumentaci se praví, že povrch lomu bude očišťován proudem vody. Rovněž tak nám bylo na místním šetření k trhacím pracem dne 28. července 2004 na dotaz, jak budou bránit prašnosti sděleno závodní lomu paní Tietzovou, že budou skrápět vodou. Když jsme se ptali, kde tu vodu vezmou?: "To je náš problém!". Není to pravda, paní Tietzová, není to jen váš problém. Je to také problém nás všech, protože jestli pro potřeby lomu bude vyvrtána nová studna a musela by to být studna o mimořádně velké kapacitě, pak by mohlo jenom na základě této jedné akce dojít opět k výraznému úbytku vody v našich studních! Také by nás v této souvislosti zajímalo, kam bude voda použitá na čištění a skrápění odváděna? Další z nedořešených bodů této kauzy.ZPĚT NAHORU